Maksuton oikeudenkäynti

Oikeudellinen ongelma tuo usein esille tullessaan useamman liitännäisasian ratkaistavaksi. Selvitettäviä kysymyksiä ovat mitä on tapahtunut, mikä on haluttu lopputulos ja miten lopputulokseen päästään. Toisinaan ongelma on luonteeltaan siinä määrin monisävyinen, että asian selvittäminen voi vaatia ulkopuolisen näkökantaa, keskustelukumppania ja strategian … Lue lisää

Kilpailukieltosopimus

Kilpailukieltosopimus työsopimuslain 3 luvun 5 §:n mukaisesti

Työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyvästä erityisen painavasta syystä voidaan työsuhteen alkaessa tai sen aikana tehtävällä kilpailukieltosopimuksella rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä työsopimus työsuhteen päättymisen jälkeen alkavasta työstä sellaisen työnantajan kanssa, joka harjoittaa ensiksi mainitun Lue lisää

Osituksen sovittelun edellytykset

Avioliiton päättyessä on jommankumman osapuolen vaatimuksesta toimitettava omaisuuden ositus, jos osapuolilla oli avioliittolain mukainen avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Mikäli osapuolet ovat ennen avioliiton päättymistä tehneet avioehtosopimuksen, jolla avio-oikeus on suljettu pois joko kokonaan tai osittain, avioliiton päättyessä avio-oikeudesta vapaan omaisuuden osalta … Lue lisää

En hyväksy testamenttia, mitä teen?

Testamentti tehdään elinaikana, mutta yleensä testamentti annetaan tiedoksi edunsaajille vasta testamentin tekijän kuoltua. Laissa testamentinsaajalle on annettu velvollisuus antaa testamentti tiedoksi perillisille todisteellisesti ja heille on annettava samalla oikeaksi todistettu jäljennös testamentista. Laissa ei ole säädetty tiedoksiannolle tiettyä määräaikaa, mutta … Lue lisää

Sopimus avioeron varalta

Suomen avioliittolain kannalta puolisot voivat määrätä lain muotomääräykset täyttävällä avioehtosopimuksella siitä, rajataanko puolisoiden oikeutta toistensa avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen avioliiton päättyessä ja jos rajataan, miltä osin.

Avioliittolakia tulkiten avioehtosopimus onkin tarkoitettu ns. joko tai -sopimukseksi: kyseisen sopimusmuodon tarkoitus on määrätä nimenomaan … Lue lisää

Takaisinottovelvollisuus – kenelle lisätöitä tarjotaan ensin?

Takaisinottovelvollisuus – pääperiaatteet

Takaisinottovelvollisuus on työsopimuslaissa työnantajalle asetettu velvollisuus. Takaisinottovelvollisuus velvoittaa työnantajaa, joka on irtisanonut työntekijän tuotannollisin tai taloudellisin perustein tai saneerauksen yhteydessä, tarjoamaan edelleen työtä hakevalle työntekijälleen työtä, jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä neljän kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai … Lue lisää

Testamentinsaaja on kuollut

On mahdollista, että testamentinsaaja kuolee ennen testamentin täytäntöönpanoa, mutta testamentin tekijän kuoleman jälkeen. Mikäli testamentissa ei ole muutoin määrätty, kuten esimerkiksi kuolleen henkilön jälkeistä toissijaissaajaa, kuuluu hänen osuutensa lähtökohtaisesti kuolleen henkilön kuolinpesään ja oikeus osuuteen siirtyy hänen perillisilleen. On huomioitava, … Lue lisää

Testamentin tiedoksianto

Testamentti itsessään ei velvoita Suomen lainsäädännön mukaan ketään sellaisenaan mihinkään, mutta jos testamentin saaja haluaa testamentissa mainitun omaisuuden itselleen, edellyttää tämä testamentin saajalta aktiivisia toimenpiteitä. Testamentin tiedoksianto tulee antaa kaikille testamentin saajille ja perillisille, eli niille, jotka ovat lakisääteisen perimisjärjestyksen … Lue lisää

Lasten vuoroasuminen

Avioero tai jo sen suunnittelu käynnistää tyypillisesti useammasta osa-alueesta koostuvan selvitystyön, joka pitää perinteisesti sisällään avioeron hakemiseen liittyvän asiakirjan lisäksi ainakin asumis- ja varallisuusjärjestelyistä sopimista. Tilanteissa, joissa perhe käsittää kahden aikuisen lisäksi muitakin osapuolia, kuten lapsia, tulee tyypillisesti kyseeseen myös … Lue lisää

Osituksen sovittelu

Avioliittolain lähtökohta

Puolisoiden avio-oikeuden alaisen omaisuuden osittaminen tulee kyseeseen tilanteessa, jossa ositukselle on olemassa ositusperuste, eli puolison kuolema tai avioero. Puolisoilla tulee myös olla avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Puolisoilla on avio-oikeus siihen omaisuuteen, jota ei ole poissuljettu avioehtosopimuksella avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta. … Lue lisää

Pitääkö ositus tehdä avioerotilanteessa?

Avioliittolain lähtökohta

Avioliittolain mukaan omaisuuden ositus on toimitettava, kun avioeroa koskeva asia on vireillä, taikka kun avioliitto on purkautunut, jos puoliso tai kuolleen puolison perillinen sitä vaatii.

Jos puolisoilla on yhteistä omaisuutta, on omaisuus vaadittaessa jaettava omaisuuden osituksessa taikka erottelussa.… Lue lisää

Perunkirjoitus etäyhteyden välityksellä

Perunkirjoitusvelvollisuus

Perunkirjoitus tulee järjestää Suomessa perintökaaren mukaisesti kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta. Perunkirjoituksen tarkoituksena on selvittää kuolinpesän varat ja velvollisuudet velkoineen.

Perunkirjoitus tulee järjestää, jotta jokaisella kuolinpesän osakkaalla on mahdollisuus perehtyä omaan perillisasemaansa kyseisessä kuolinpesässä. Kuolinpesän osakkaat vaihtelevat tilannekohtaisesti riippuen … Lue lisää

Lakisääteisten kokousten ja neuvotteluiden järjestäminen etänä

Taustaa

Neuvotteluiden ja lakisääteisten kokousten järjestäminen etänä tuli erityisen ajankohtaiseksi koronaviruksen aiheuttamien kokoontumisrajoitusten vuoksi. Esimerkiksi yhtiökokousten, yhdistysten kokousten ja YT-menettelyiden toteuttaminen etänä on yleistynyt. Etäneuvotteluiden järjestämisessä nousee esiin muutamia käytännön kysymyksiä. Näitä asioita voivat olla esimerkiksi, miten varmennetaan oikeiden osallistujien … Lue lisää