Palkan alentaminen – miten se tapahtuu lain puitteissa ja milloin työnantajalla on oikeus yksipuolisesti alentaa palkkaa?

Työsopimuksessa määritellään molempia osapuolia sitovat ehdot, joita ei lähtökohtaisesti muuteta puolin eikä toisin. Palkka on yksi olennaisimmista työsopimuksen ehdoista ja palkan alentaminen on mahdollista vain kun tietyt reunaehdot täyttyvät. Työnantaja ei siis lähtökohtaisesti voi muuttaa palkkaa yksipuolisesti, vaan asiasta on sovittava työntekijän kanssa.

Palkan muuttaminen sopimalla

Vaikka työnantajalla on työnjohto-oikeutensa nojalla usein oikeus muuttaa esimerkiksi työaikaa tai työntekopaikkaa koskevia ehtoja, on suurempiin työehtojen muutoksiin kuitenkin saatava työntekijän suostumus. Suostumuksella voidaan työsopimuksen ehtoihin tehdä suuriakin muutoksia. Työnantaja ja työntekijä eivät kuitenkaan voi sopia työlainsäädännön ja työehtosopimuksen vastaisesta palkasta tai muusta ehdosta. Työlainsäädäntöä epäedullisemmin tehdyt sopimukset ovat pätemättömiä, vaikka työntekijä olisi tähän antanut suostumuksensa. Työnantaja on tällöin velvollinen maksamaan vähintään työehtosopimuksen mukaisen minimipalkan.

Suostumus palkan muuttamiseen annetaan aina henkilökohtaisesti ja se tulee pyytää jokaiselta työntekijältä erikseen. Työntekijöiden edustaja, kuten luottamusmies, ei voi antaa kollektiivisesti suostumusta työntekijöiden puolesta edes yhteistoimintamenettelyssä.

On kuitenkin hyvä muistaa, että vaikka työnantaja ehdottaa sopimusta työehtojen muuttamisesta, ei työntekijällä ole velvollisuutta allekirjoittaa tällaista sopimusta. Mikäli ehtojen muutosten hyväksyminen askarruttaa, voi aina pyytää lisäaikaa, jolloin voi selvittää mitä seuraamuksia ehtojen muuttaminen tuo tullessaan ja mitä oikeuksia työntekijällä on ennen päätöksen tekemistä.

Valitettavasti joskus on tullut ilmi, että työnantaja painostaa työntekijää allekirjoittamaan uuden sopimuksen uhkaamalla työsuhteen päättymisellä. Tällöin on syytä kääntyä luottamusmiehen tai lakimiehen puoleen.

Palkan alentaminen yksipuolisesti

Työnantajalla saattaa joissakin tapauksissa olla oikeus muuttaa työntekijän palkkaa yksipuolisesti. Muuttaminen edellyttää aina, että lainmukaiset irtisanomisperusteet täyttyvät. Tällöin palkan alentaminen voidaan katsoa työsuhteen päättämisen vaihtoehtona. Alempaa palkkaa voidaan soveltaa vasta työnantajaa sitovan irtisanomisajan jälkeen.

Korkein oikeus on katsonut ratkaisussaan, että kun yhtiön taloudelliset edellytykset tarjota työtä olivat vähentyneet ja sillä oli oikeus irtisanoa työntekijöitään, voitiin irtisanomisen sijasta yksipuolisesti alentaa työntekijöiden palkkaa. Palkkojen alentaminen ei kuitenkaan saa olla ainoa toimenpide yrityksen taloudellisen tilan parantamiseksi. Palkkojen alentaminen on oltava välttämätöntä ja se voi toimia yhtenä toimenpiteenä muiden saneeraustoimenpiteiden joukossa yrityksen toimintaedellytysten turvaamiseksi. Kyseistä korkeimman oikeuden ratkaisua voitaisiin pitää pätevänä sellaisissa yrityksissä, jotka eivät kuulu yhteistoimintalain piiriin (työllistää vakituisesti alle 20 työntekijää).

Sen sijaan vuoden 2021 keväällä annetussa korkeimman oikeuden ratkaisussa otettiin kantaa vastaavaan tilanteeseen, jossa työnantaja kuului yhteistoimintalain piiriin. Tällöin korkein oikeus katsoi, että työnantaja, joka oli työsuhteen irtisanomisperustetta edellyttäneellä tavalla yksipuolisesti muuttanut työntekijöiden työsuhteiden olennaista ehtoa neuvottelematta muutoksesta yhteistoimintalaissa säädetyssä järjestyksessä, oli velvollinen suorittamaan työntekijöille hyvitystä, vaikka työsuhteet muutoksen johdosta eivät olleetkaan päättyneet.

Tapaus tulisi sovellettavaksi myös palkan alentamista koskevissa tapauksissa. Työnantajan on käytävä yhteistoimintaneuvottelut, jotta palkan yksipuolinen muuttaminen on mahdollista. Tällöinkin on oltava irtisanomisperusteet jolloin palkan alentaminen olisi vaihtoehtona työsuhteen päättämiselle.

Palkkaa saatetaan pyrkiä alentamaan myös yhtiön uudelleenjärjestelyjen perusteella tai liikkeen luovutuksen yhteydessä. Tämä ei kuitenkaan ole lähtökohtaisesti sallittua, vaan niin ikään vaaditaan työntekijän suostumus tai todelliset irtisanomisperusteet. Siksi onkin hyvä tarkistaa esimerkiksi uuden tehtävänimikkeen työsopimuksen allekirjoitustilanteessa, että palkka on sama, kuin mitä on aiemmin sovittu.

Käytännössä yksipuolisen palkan alentaminen tapahtuu irtisanomalla vanha työsopimus ja solmimalla uusi, uusin ehdoin. Uusi sopimus astuu voimaan vasta, kun aikaisemman työsopimuksen irtisanomisaika on täyttynyt. Mikäli työntekijä ei hyväksy ja allekirjoita uutta työsopimusta, katsotaan työsuhde päättyneeksi irtisanomisajan päätyttyä.

Sara-Kerttu Ikonen, lakimies

Asianajotoimisto Legistum Oy

Lähetä viesti