Perunkirjoitus etäyhteyden välityksellä

Perunkirjoitusvelvollisuus

Perunkirjoitus tulee järjestää Suomessa perintökaaren mukaisesti kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta. Perunkirjoituksen tarkoituksena on selvittää kuolinpesän varat ja velvollisuudet velkoineen.

Perunkirjoitus tulee järjestää, jotta jokaisella kuolinpesän osakkaalla on mahdollisuus perehtyä omaan perillisasemaansa kyseisessä kuolinpesässä. Kuolinpesän osakkaat vaihtelevat tilannekohtaisesti riippuen edesmenneen henkilön perhetilanteesta ja esimerkiksi siitä, onko hän laatinut ennen kuolemaansa testamenttia. Velkaisten kuolinpesien osalta on huomioitava myös velkojien rooli kuolinpesässä heille kuuluvan tiedonsaantioikeuden puolesta.

Kuolinpesän osakkaan osallistumisoikeus

Perintökaaren mukaisesti kutsu perunkirjoitukseen tulee antaa kuolinpesän osakkaille tiedoksi hyvissä ajoin. Kutsumistapaa ei ole tarkemmin laissa säädetty, mutta hyvän tavan mukaista ja tarkoituksellista on, että kutsu annetaan siihen oikeutetuille tiedoksi kirjallisesti.

Kuolema ei kysy lupaa, eikä katso aikaa tai paikkaa. Toisaalta perillispiiri saattaa olla toissijaisine perillisineen laaja ja esimerkiksi kansainvälisen ulottuvuuden omaava. Perunkirjoitusta koskevien toimeksiantojen osalta tuleekin usein vastaan kysymyksiä sellaisten tilanteiden osalta, joissa kuolinpesän osakkaita on esimerkiksi ulkomailla ja kuolinpesän osakkaat ovat kiinnostuneita perunkirjoituksen erilaisista toteuttamismahdollisuuksista.

Vaikka kuolinpesän osakkaalla ei ole velvollisuutta osallistua perunkirjoitukseen, on perillisasemassa olevalla henkilöllä tähän yleensä tahto. Käytännön ongelmaksi voi kuitenkin muodostua perunkirjoitukseen pääseminen esimerkiksi aikataulullisten, välimatkaan tai matkustusrajoituksiin liittyvien ongelmien vuoksi. Tällöin perunkirjoituksen voi toteuttaa osin tai kokonaan etäyhteydellä siten, että kaikilla kuolinpesän osakkailla on tosiasiallinen mahdollisuus osallistua heille tarkoitettuun tilaisuuteen.

Perukirjan sisältö

Tällä hetkellä Verohallinnon toimialaan kuuluu valvoa perukirjan toteuttamista perintöverotuksen ja veroilmoittamisen vaatimusten mukaisesti, jotka eivät itsessään kiellä perunkirjoitusten järjestämistä etäyhteydellä. Etäyhteydenkin välityksellä toimitettavan perunkirjoituksen osalta Verohallinto vaatii esimerkiksi kaikki tarvittavat tiedot kuolinpesän osakkaista, testamentinsaajista, vainajan ja lesken varoista ja veloista sekä perheoikeudellisista olosuhteista kuolinpesässä. Edellä mainittujen osalta tulee huomioida myös vaaditut liitteet.

Perukirjan tulee sisältää myös yksilöity selvitys perunkirjoituksen ajasta, paikasta ja toimittamistavasta sekä tieto siitä, ketkä ovat olleet paikalla toimituksessa ja siten tietoisia toimituksessa esitetyistä asioista. Läsnäoloa koskevasta vapaaehtoisuudesta huolimatta perukirjassa tulee olla valaehtoiset vakuutukset ja todistukset niin pesän ilmoittajalta kuin niin kutsutuilta uskotuilta miehiltä.

Asianajotoimistot ovat mahdollistaneet perunkirjoituksen toimittamista erityisesti kuluneen vuoden aikana etäyhteyden välityksellä. Tällöin kuolinpesän tarpeet ja käytettävissä olevat tekniset välineet tulee huomioida tapauskohtaisesti ja perunkirjoitus toteuttaa tämän mukaisesti. Myös etäyhteydellä toimiessa tulee kuitenkin muistaa varmistaa, että perukirja täyttää sitä tarvitsevien viranomaisten ja toimijoiden, kuten esimerkiksi pankkien käyttötarkoitusten mukaiset vaatimukset.

Tiia Tuovinen, lakimies

Asianajotoimisto Legistum Oy