En hyväksy testamenttia, mitä teen?

Testamentti tehdään elinaikana, mutta yleensä testamentti annetaan tiedoksi edunsaajille vasta testamentin tekijän kuoltua. Laissa testamentinsaajalle on annettu velvollisuus antaa testamentti tiedoksi perillisille todisteellisesti ja heille on annettava samalla oikeaksi todistettu jäljennös testamentista. Laissa ei ole säädetty tiedoksiannolle tiettyä määräaikaa, mutta … Lue lisää

Testamentin tiedoksianto

Testamentti itsessään ei velvoita Suomen lainsäädännön mukaan ketään sellaisenaan mihinkään, mutta jos testamentin saaja haluaa testamentissa mainitun omaisuuden itselleen, edellyttää tämä testamentin saajalta aktiivisia toimenpiteitä. Testamentin tiedoksianto tulee antaa kaikille testamentin saajille ja perillisille, eli niille, jotka ovat lakisääteisen perimisjärjestyksen … Lue lisää