Maksuton oikeudenkäynti

Oikeudellinen ongelma tuo usein esille tullessaan useamman liitännäisasian ratkaistavaksi. Selvitettäviä kysymyksiä ovat mitä on tapahtunut, mikä on haluttu lopputulos ja miten lopputulokseen päästään. Toisinaan ongelma on luonteeltaan siinä määrin monisävyinen, että asian selvittäminen voi vaatia ulkopuolisen näkökantaa, keskustelukumppania ja strategian hiojaa. Kun asiassa on olennaista vielä juridisen näkökulman selvittäminen, on tyypillistä, että toivottu avustaja on lakimies tai asianajaja.

Toimeksiannon antaminen lakimiehelle tai asianajajalle pitää sisällään kustannuskysymyksen ratkaisemisen. Usein oikeudenkäyntiin valmistautuessa osapuolilla on puolin ja toisin vaatimuksia toisiaan kohtaan ja tällöin kysymyksen alla oleva intressi voi itsessään aiheuttaa huolia nousevista kuluista siinä määrin, että oikeudenkäyntikulut voivat tuntua luotaantyöntäviltä tai oman budjetin ylittäviltä.

Kansallisella tasolla mahdollisuus oikeudenkäyntiin valmistautumiseen lakimiehen tai asianajajan avustuksella on kuitenkin haluttu turvata lainsäädännön tasolla, esimerkiksi lailla maksuttomasta oikeudenkäynnistä ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetulla lailla. Lainsäädännöllä turvataan velvollisuus määrätä henkilölle oikeusapua tilanteissa, joissa henkilö on syyllistynyt erityisen törkeään rikokseen tai joutunut tällaisen rikoksen uhriksi. Tuomioistuimen antaessa määräyksen, avustaja määrätään uhrin tuloista riippumatta ja palkkio maksetaan valtion varoista. Henkilöllä on myös mahdollisuus hakea avustusta oikeudenkäyntikuluihin silloin, kun henkilön omat käyttövarat jäävät liian pieniksi.  

Maksuton oikeudenkäynti ja sen edellytykset

Oikeusapu myönnetään oikeushallinnon asiointipalvelujen kautta tehtävällä hakemuksella hakijan tulojen, menojen ja elatusvelvollisuuden eli käyttövarojen perusteella.

Hakijan käyttövarojen perusteella määräytyy, saako hakija oikeusapua ilmaiseksi vai omavastuuta vastaan.

Täysi oikeusapu myönnetään henkilölle, jonka kuukausittaiset käyttövarat ovat enintään 600,00 euroa.  Oikeusapu myönnetään omavastuulla henkilölle, jonka kuukausittaiset käyttövaran ovat enintään 601–1 300 euroa. Oikeusapua ei myönnetä henkilölle, jonka käyttövarat ylittävät 1.300,00 euroa.

Käyttövarojen laskeminen

Oikeusavun määrään ja myöntämisedellytyksiin vaikuttavat henkilön tulojen, varallisuuden ja menojen välille jäävä käyttövara, jonka suuruutta voi arvioida tekemällä oikeushallinnon asiointipalveluiden koelaskelman.

Tuloina otetaan huomioon palkka- ja eläketulojen sekä päivärahojen lisäksi muun muassa lapsilisät, elatusavut ja pääomatulot.

Tuloista vähennetään veron ennakonpidätys. Lisäksi niistä vähennetään kohtuulliset asumismenot, päivähoitomaksut, elatusapumaksut, ulosottosuoritukset ja velkajärjestelyn maksuohjelman mukaiset suoritukset.

Tuloista vähennetään myös 300 euroa jokaisesta hakijan taloudessa asuvasta alaikäisestä lapsesta.

Perheen koko vaikuttaa siihen, millä tuloilla etuuden voi saada ja mikä on omavastuun määrä. Hakijan avio- tai avopuolison tai rekisteröidyssä parisuhteessa hakijan kanssa asuvan tulot otetaan käyttövaralaskelmassa huomioon. Jos hakija on epäiltynä tai vastaajana rikosasiassa taikka jos puolisot ovat toistensa vastapuolina tai asuvat pysyvästi välien rikkoutumisen vuoksi erillään, oikeusapu määräytyy vain hakijan taloudellisen aseman perusteella.

Maksuton oikeudenkäynti on pyydettävä kirjallisesti tai suullisesti siltä oikeudelta, jossa asia on pantu tai on pantava vireille. Pyyntöön voi myös oikeuden puheenjohtaja tai asianomainen tuomiokunnan tuomari suostua siksi ajaksi, kunnes asia tulee oikeuden käsiteltäväksi.

Oikeusturvavakuutus

Mikäli henkilöllä on itsellään oikeusturvavakuutus, katetaan oikeudenkäyntikulut ensisijaisesti oikeusavun sijaan vakuutuksesta. Oikeusturvavakuutus on sidottu usein kotivakuutukseen, mutta se voi sisältyä myös auto- ja ammattivakuutuksiin. Oikeudellisen asian ei tarvitse edetä aina oikeudenkäyntiin saakka, jotta kulut voivat tulla vakuutuksen kautta katettaviksi, mutta on kokonaan vakuutusehdoista riippuvaista, millaisia oikeudellisia asioita vakuutusehdosta katetaan.

Mistä aloittaa?

Tyypillisesti asianajo- ja lakitoimistot eivät veloita vielä alkuneuvonnasta, vaan oikeudellisen avun tarve ja mahdollisuudet kulujen kattamiselle kartoitetaan toimiston puolesta.  Maksuttoman oikeudenkäynnin edellytyksistä kannattaa olla siten suoraan muun asian selvittämisen lisäksi yhteydessä suoraan lakimieheen tai asianajajaan, joka voi selvittää kyseessä olevan asian tilannekohtaisen tarpeen ja edellytykset.

Tiia Tuovinen, lakimies

Asianajotoimisto Legistum Oy

Laki.fi