Uusi kilpailukieltosopimus – muutos työsopimuslakiin

Työntekijän kanssa voidaan solmia kilpailukieltosopimus, joka rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä työsopimus työsuhteen päättymisen jälkeen alkavasta työstä sellaisen työnantajan kanssa, joka harjoittaa kilpailevaa toimintaa samoin kuin työntekijän oikeutta harjoittaa kilpailevaa toimintaa omaan lukuunsa, kun kilpailukieltosopimukselle on erityisen painava syy.

Aikaisemmin työnantaja on ollut velvollinen suorittamaan työntekijälle kohtuullisen korvauksen kilpailukieltosopimuksesta aiheutuvasta sidonnaisuudesta, kun kilpailukieltosopimus on solmittu yli kuuden kuukauden, kuitenkin enintään vuoden mittaiseksi. Työsopimuslain muutos kilpailukieltosopimuksen solmimisesta edellyttää työnantajalta kuitenkin korvausta sopimuksen pituudesta riippumatta.

Kilpailukielto voidaan jatkossakin tehdä, kun sille on erityisen painava syy. Lakimuutoksen myötä tulee huomioida, että kilpailukieltosopimus tulee jatkossa edellyttämään työnantajan korvausta rajoituksesta.

Kun rajoitusajaksi on sovittu enintään 6 kuukautta, on työnantajan maksettava työntekijälle rajoitusajalta korvaus, joka vastaa 40% työntekijän tavanomaista palkkaa ko. ajanjakson mittaisella ajalla. Rajoitusajan ollessa yli 6 kuukautta, on korvauksen määrä 60% tavanomaisesta palkasta ko. ajanjakson mittaiselta ajalta. Rajoitusajaksi voidaan sopia korkeintaan vuosi työsuhteen päättymisestä. Korvaus maksetaan rajoitusajan kuluessa työsuhteen aikana noudatetuin palkanmaksukausin, ellei työsopimuksen päättämisen jälkeen toisin sovita.

Kilpailukieltosopimukseen voidaan ottaa määräys vahingonkorvauksen sijasta tuomittavasta sopimussakosta, joka saa enimmäismäärältään vastata työntekijän työsuhteen päättymistä edeltäneen kuuden kuukauden palkkaa.

Kilpailukieltosopimuksen irtisanominen

Työnantajalla on mahdollisuus halutessaan irtisanoa kilpailukieltosopimus. Irtisanomisessa noudatetaan irtisanomisaikaa, jonka on oltava vähintään kolmasosa rajoitusajan pituudesta, kuitenkin vähintään kaksi kuukautta. Irtisanomisen tulee tapahtua ennen, kuin työntekijä on päättänyt työsopimuksen.

Ennen lakimuutosta solmitut työsuhteet

Lakimuutos astuu voimaan 1.1.2022. Vanhoihin työsopimuksiin sovelletaan vuoden siirtymäaikaa, jolloin uusi pykälä sitoo ennen lain voimaantuloa solmittuja työsopimuksia 1.1.2023 alkaen. Siirtymävaiheessa työnantajalla on oikeus irtisanoa, ennen lain voimaan tuloa solmittu kilpailukieltosopimus, ilman irtisanomisaikaa.

Yhteenveto

  • Kilpailukieltosopimus voidaan solmia erityisen painavasta syystä.
  •  Aikaisemmin työnantaja on ollut velvollinen korvaamaan rajoituksen, kun kilpailukielto on kestänyt yli 6 kuukautta.
  • Uusi laki velvoittaa työnantajan korvaamaan rajoitusajalta 40% korvaus työntekijän tavanomaisesta palkasta, kun rajoitusaika on alle 6 kuukautta, ja 60% korvaus, kun rajoitusaika on 6-12 kuukautta.
  • 12 kuukautta pidemmästä rajoitusajasta ei voida sopia.
  • Kilpailukieltosopimuksessa voidaan sopia sopimussakosta tai vahingonkorvaus.
  • Kilpailukieltosopimuksen irtisanomisaika on 1/3 rajoitusajan pituudesta (kuitenkin vähintään 2 kk).

Sara-Kerttu Ikonen, lakimies

Asianajotoimisto Legistum Oy

Lähetä viesti